De Rooms-Katholieke kerk

In Wateren waar de R.K.-bewoners de kerk te Frederiksoord bezochten en zich meer Rooms-Katholieke gezinnen gingen vestigen, deed zich de behoefte gevoelen van een eigen kerk. In 1883 werd het verzoek aan de Vikaris Kapitulair S. V. van het Aartsbisdom Utrecht gedaan door 9 gezinnen, samen 50 gezinsleden, om ten behoeve van de pastoor ener te Wateren op te richten parochie, een jaarwedde, benevens een subsidie voor de bouw van een kerk, afgewezen.

Bij beschikking van de Aartsbisschop van Utrecht van 3 september 1884 werd met ingang van 18 september d.a.v. een kerkelijke parochie opgericht onder de bescherming van deze H. Andreas.

RK-kerk, omstreeks 1900.
RK-kerk, omstreeks 1900. Rechts de verbouwde linker vleugel van de voormalige landbouwschool.

Het Rooms Katholieke kerkje is in 1884 ontstaan uit de verbouwing van één van de panden bij de voormalige landbouwschool van de Maatschappij van Weldadigheid. Het kerkje van de Sint Andreas parochie is in 1923 afgebroken en direct daarna op dezelfde plaats vervangen door een nieuwe en grotere kerk. Rechts naast het kerkje staat het pand met de woningen van de stichting. Dit is de verbouwde linker vleugel van de voormalige landbouwschool van de Maatschappij van Weldadigheid. De pastorie bevond zich in 1916 nog in het linker gedeelte van het pand naast de kerk.

Op 30 mei 1880 kreeg de familie Verwer toestemming om in de kapel van de villa Castra Vetera de gewone mis te laten opdragen aan gelovigen, die dienstbaar waren aan de familie. Op 3 september 1884 besloot aartsbisschop Snickers van Utrecht vanwege het groeiende aantal rooms katholieken te Wateren een nieuwe parochie op te richten onder de bescherming van de Heilige Andreas. Op 18 september van dat jaar werd het eerste kerkje ingezegend en werd de eerste pastoor geïnstalleerd.

RK-kerk.
RK-kerk. Met links het witte huis.

In juli 1887 kocht het bestuur van de parochie de grond waarop het eerste kerkje en het op de foto zichtbare Witte Huis stonden en een stuk grond in de buurt voor 500 gulden van de familie Verwer. Deze stelde daarbij als voorwaarde dat de grond bestemd was voor een kerk, een pastorie en een kerkhof, waarvan een deel bestemd werd voor een familiegraf. Alleen de op 8 november 1910 overleden mr. Lodewijk Guillaume Verwer ligt daarin begraven. In 1919 schonk de familie Verwer hun Witte Huis aan de parochie.

Tot in 1966 is het huis in gebruik geweest als pastorie. Op 7 oktober 1923 verzocht het parochiebestuur aan aartsbisschop Van de Wetering van Utrecht een nieuwe kerk te mogen bouwen voor 20.000 gulden en het oude kerkje voor 250 gulden te kopen van Idse Johannes Verwer te Zwolle. De aartsbisschop gaf twee dagen later al toestemming onder bepaling dat van den bouw der kerk afzonderlijk rekening en verantwoording aan ons moeten worden overlegd.

De parochie kreeg toestemming om het geld voor de bouw in te zamelen. De aartsbisschop gaf met een schenking van 7.000 gulden het goede voorbeeld aan mogelijke schenkers. Het inzamelen van geld verliep voorspoedig, zodat al op 27 november 1923 de eerste steen kon worden gelegd. Ook de bouw verliep zonder problemen. Op 15 juli 1924 werd de kerk op plechtige wijze ingewijd.