Privacy

Ons privacybeleid
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Historische Vereniging Gemeente Diever (Vereniging) verwerkt van haar vrijwilligers, leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid/vrijwilliger wordt van de Vereniging, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Vereniging verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Historische Vereniging Gemeente Diever, Meulakkers 3, 7981 DL, Diever, telefoon 0521 592 039.
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via e-mail.

2. Welke gegevens verwerkt de Vereniging en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap/deelname /vrijwilliger worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) Voorletters en achternaam.
b) Adresgegevens eventueel postadres.
c) Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s).
d) Overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv sociale media accounts.

2.2 De Vereniging verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap, deelname aan activiteiten en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
b) Je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de Vereniging; je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen en incasso van de contributie af te handelen.

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de Vereniging en je te informeren over de ontwikkelingen van de Vereniging.

E-mail berichtgeving
De Vereniging gebruikt je naam en e-mailadres om informatie uit te wisselen over activiteiten, diensten en andere interessante informatie ten behoeve van en over het lidmaatschap van de Vereniging. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
De Vereniging verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de Vereniging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via het secretariaat van de Vereniging kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Vereniging zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren. Voorbeeldbrieven vind je hier.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het secretariaat. Voorbeeldbrieven vind je hier.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de Vereniging je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. Voorbeeldbrieven vind je hier.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan ons secretariaat. Voorbeeldbrieven vind je hier.

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.