U bevindt zich hier: Home » Dorpen » Diever » Zwembad Dieverzand

Zwembad Dieverzand

1942. Gemeenschap bouwde een zwembad

Rijk en arm, jong en oud hielp naar vermogen mee.

DIEVER. Dat een juist opgevat gemeenschapsgevoel, zo als men dat op onze landelijke Drentsche dorpen zoo bij tijd en wijle nog eens mede kan maken, grootsche werken tot stand kan doen komen is te Diever dezer dagen op overduidelijke wijze gebleken. Avond aan avond trok de mannelijke en vrouwelijke jeugd en ook de ouderen, gemeenschappelijken weg naar Zorgvlied op, om te verdwijnen in de bosschen van Berkenheuvel en spoedig kon men hier zien graven, spitten en kruien alsof hun bestaan er van afhing. Maar.... met al dat werken en zwoegen (en dit geheel vrijwillig) is Diever een, belangrijke inrichting rijker geworden, die op a.s. zaterdag officieel in gebruik gesteld zal kunnen worden.

We bedoelen het natuur-zwembad „Het Dieverzand" gesticht door de bekende en actieve plaatselijke Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer. Het was in den loop van het vorig jaar, dat de plannen tot stichting van een zwembad vastere vorm gekregen hadden en zoo volgde na eenigen tijd de aanbesteding waarna de aannemer Bolt je uit Heerenveen voor de V.V.V. aan den arbeid toog.

Door de eigenaar van Berkenheuvel was een mooi stuk grond in erfpacht te midden van de geurende dennen een kwartiertje loopen buiten het dorp en onmiddellijk gelegen aan den straatweg naar Zorgvlied, beschikbaar gesteld. Met behulp van kleine boeren uit de omgeving werd begonnen, doch later rezen verschillende moeilijkheden en naar de bestuursleden ons verklaarden was de toestand wel eens zoo geweest, dat men van plan was er mee op te houden. Tenslotte zat men vrijwel zonder werkkrachten en toen werd een beroep gedaan op de burgerij, die zich spontaan voor alle werk beschikbaar stelde, vanaf de burgemeester met diens echtgenoote tot den kleinsten arbeider toe.

Man en vrouw, jongens en meisjes alles werkte hier elken avond naarstig samen en ras zag men het groote werk groeien. De bassins werden uitgegraven, de dijk van 280 m. lengte met een hoogte van 1.80 m. en aan de voet breed 8 m. en aan de kruin 2 m. verrees gestadig tusschen de dennen. Vakmenschen waren bezig met het bouwen van een brug tusschen het ondiepe en midden-diepe bassin en met de kleedgelegenheden. De kleedkamertjes zijn alle z.g.n. wisselcabines en bevinden zich ter weerszijden van een aardige hoofdingang met vertrekken voor badmeester en badjuffrouw.

Verder werden de noodige toiletteri opgetrokken. Schilders legden tijdens ons bezoek hieraan de laatste hand. Verder was men nog doende om de afrasteringen uit te zetten, die door de burgerij en schooljeugd zouden worden opgesteld. Een goede Indruk kregen we van de uitstekende aanleg van dit waarlijke natuurbad, dat drie bassins zal hebben, nl. een ondiep van 15 bij 35 m.; een middendiep van 25 bij 35 m. varieerende in diepte van 1.40 tot 1,75 m. en een evengroot diep bassin met een diepte van 2,80 m.

Het water wordt door middel van een nortonpomp opgepompt nabij de woning van den boschwachter aan den weg Diever—Wapse met een capaciteit van 40 m3. per uur en door een sloot van circa 425 m. lengte naar het bad gevoerd, in welke sloot het dus een goede voorverwarming krijgt. De afvoer van het water geschiedt eveneens door een slootenstelsel. De bodem van bad en omgeving is van een harde leemsamenstelling met mooie zandlaag. Nog moest er veel gebeuren toen we ter plaatse waren, doch tegen komende zaterdag zal deze inrichting haar poorten kunnen openen en heeft de gemeente Diever door goede burgerzin er een bijzondere attractie voor de vreemdelingen, die deze schoone omgeving zullen bezoeken, bij gekregen.

Bron: Drentsch Dagblad van 30 juni 1942

1942. Zwembad Dieverzand feestelijk geopend

DIEVER. Onder zeer groote belangstelling had te Diever de feestelijke opening plaats van het zwembad „Dieverzand".
De heer J. Andreae, voorzitter van de V.V.V. Diever, welke vereeniging het natuurbad exploiteert, opende de bijeenkomst met een toepasselijke speech. Daarna werd het bad officieel geopend door den burgemeester dezer gemeente, den heer J. C. Meyboom.

De inbezitneming door de bevolking geschiedde vervolgens op origineele wijze. Door een groot aantal vereenigingen zooals gymnastiek, voetbal-, korfbalclubs, .en tal van andere, waren groepen zwemmers gevormddie om het bad geschaard stonden. Op een bepaald sein sprongen van iedere groep een zwemmer van de springplank in het bad, zwom naar zijn groep, waarna alle groepen tegelijkertijd te water gingen, zoodat het bad plotseling geheel gevuld was met zwemmers en zwemsters. Na de pauze werd een kaleidoscoop gezongen door mej. A. Krol, waarin de wordingsgeschiedenis van het bad vermeld werd.

Een humoristisch gedeelte vormde de scène toen de familie Kip, bestaande uit man, vrouw en kind per ongeluk te water geraakte en daaruit door den badmeester gered werd. Het slot van den, dag werd gevormd door demonstraties van de zwemclub „De Spatters" te Beilen, die het publiek ten zeerste verbaasden door hun kunnen.

Onder de aanwezigen merkten we op vertegenwoordigers van de gemeentebesturen van Diever, Dwingeloo en Havelte, van de V.V.V.'s te Dwingeloo en Havelte, bestuursleden van de zwembaden te Appelscha en Norg, dr. Muntendam, inspecteur van de volksgezondheid te Groningen, de heer Wilmans, consulent voor de lichamelijke opvoeding te Meppel, de commandant van de N.A.D.-kamp Geeuwenbrug en tal van vooraanstaande personen uit de gemeente.

Woorden van dank, welke tevens uiting gaven aan bewondering voor hetgeen hier tot stand is gebracht, werden gesproken door burgemeesters Eggink te Havelte en De la Saussaye Briët te Dwingeloo, "de heeren Cawcrinus namens de V.V.V. Dwingeloo, Wilmans namens de inspectie voor de lichamelijke opvoeding, Odding als oudste zwemmer (78 jaar), Kobus uitvoerder van het grondwerk voor de fa. Boltje. Door moeilijkheden ten aanzien van de werkkrachten zou het bad niet gereed zijn gekomen indien niet avond aan avond de gansche bevolking, rijk en arm, oud en jong, man en vrouw naar het bad was getrokken teneinde te spitten, graven en kruien. Door deze goede gemeenschapszin is het gelukt hier een prachtige inrichting tot stand te brengen welke het volksbelang ten zeerste zal dienen.

Het bestuur van de V.V.V. Diever heeft met deze taak zeer veel eer behaald. Het is een prachtig natuurbad dat aan de tegenwoordige eischen, voor zoover mogelijk, voldoet en dat zeker veel belangstelling zal trekken.

Bron: Drentsch Dagblad van donderdag 8 juli 1942